طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

آموزش ،ادبیات و فناوری

کتابخانه

در این برگه کتاب هایی را می می خوانم با ذکر جزییات و خلاصه آنها  ذکر خواهد کرد. در روزنوشت هایم درباره هر کدام که تمام کردم گزارش کوتاه خواهم نوشت

  • زبان و ادبیات پهلوی فارسی میانه- تالیف:ج.تاوادیا-ترجمه: س.نجم آبادی-انتشارات دانشگاه تهران 1383 (تحلیل من)
  • بادبادک باز- نوشته: خالد حسینی – ترجمه: گنجی-سلیمان زاده- انتشارات مروارید 1384 (تحلیل من)
  • پدران فرزندان نوه ها: پائولو کوئلیو – ترجمه: آرش حجازی – کاروان ۱۳۸۳ (تحلیل من)
  • حماسه های مردم بلوچ: عبدالحسین یادگاری – نشر افکار ۱۳۸۶ (تحلیل من)
  • نازک : سید ظهورشاه هاشمی – ترجمه عبدالواحد برهانی – مترجم  ۱۳۸۴(تحلیل من)
  • گدا: تاج محمد طائر – ترجمه عبدالواحد برهانی – نشر آیه مهر    ۱۳۹۰ (تحلیل من)
  • تحقیقی در امثال و حکم زبان بلوچی – دُرمحمد کرد – نشر افکار  ۱۳۸۹ (تحلیل من)
  • میراث بلوچ – یادنامه استاد ملا محمدکمال‌خان هوت – نشر موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ۱۳۸۷ (تحلیل من)
  • منظومه‌های عاشقانه بلوچی – عبدالغفور جهاندیده – انتشارات معین – ۱۳۹۰ (تحلیل من)